כללי
תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר רוני רווח שמאי מקרקעין (להלן בהתאמה: "האתר"; "מפעיל האתר") ומהוות הסכם מחייב בין המשתמש לבין מפעיל האתר.
יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון הסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו. אתר www.revah.co.il הינו אתר ישראלי ברשת האינטרנט.
גלישה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכימ/ה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.
השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעיל האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעיל האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.
באתר רשאי להשתמש כל אדם החפץ בכך.
באתר לא ניתן לבצע עסקאות מקוונות. קבלת שירות ממפעיל האתר כרוך ביצירת קשר באחת הדרכים המפורטות באתר.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

השימוש באתר
הנך רשאי/ת להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של מפעיל האתר ובכפוף לתנאי הסכמתו (אם תינתן).
הנך רשאי/ת להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאיו ולשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. היה ונעשה פרסום באתר, מפעיל האתר לא יהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעיל האתר.

שינויים בתקנון
תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעיל האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי.

פרטיות
מפעיל האתר יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. על אף זאת אין ביכולתו לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר בעניין זה.
בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מפעיל האתר רשאי לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיו על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מפעיל האתר רשאי להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מפעיל האתר רשאי למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי או מזהים אותו באופן אישי. מפעיל האתר יהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי בין היתר, במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם מפעיל האתר או מי מטעמו וכן במקרה שבו נתקבל בידי מפעיל האתר או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

הפרות וסעדים
אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעיל האתר נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעיל האתר רשאי להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעיל האתר לא יישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

הוראות התנהגות באתר
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות:
המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעיל האתר, מייד עם דרישתו הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליו מצד שלישי כלשהו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר רשאי, אך לא חייב, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעיל האתר רשאי להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או שירות מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתו המוחלט של מפעיל האתר.
מובהר בזאת, כי מפעיל האתר רשאי לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שיהא מחויב להודיע על כך מראש או בדיעבד.
מפעיל האתר רשאי לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

הגבלת אחריות
מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר או השירות הרלוונטיים. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של ביצוע הזמנת שירותים כלשהם באמצעות האתר יהיה ביטולם, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעיל האתר.
נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעיל האתר.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעיל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

קישורים
ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעיל האתר, מפעיל האתר אינו אחראי לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל לבוא למפעיל האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
כמו כן, מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
מפעיל האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי.

שימוש בעוגיות (Cookies)
מפעיל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי והמשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי על סגירת האתר. מפעיל האתר יפרסם באתר על כוונתו לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעיל האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר בקשר לכך.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
מפעיל האתר אינו מתחייב לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.

אבטחה
מפעיל האתר פועלת לאבטחת האתר, כך שכל הנתונים הנמסרים על ידי המשתמש במהלך הגלישה באתר נשארים חסויים ומאובטחים.
חדירה למערכות המחשב של האתר או של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמש מפעיל האתר היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, מפעיל האתר אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעיל האתר במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר בלבד או של צדדים שלישיים שמפעיל האתר קיבל מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתו של מפעיל האתר (באם תינתן).
אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
השם "רוני רווח שמאי מקרקעין", סימני המסחר של מפעיל האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) וכן שם המתחם(revah.co.il) של האתר הם כולם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתו (באם תינתן).
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש.

התיישנות
למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

שיפוי
המשתמש באתר מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

נגישות
על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות , נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות הנדרשים בחוק. למרות האמור לעיל ומאמצי מפעיל האתר להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. מפעיל האתר מבקש להבהיר כי בכל עת נעשים מאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.
בהתאם לאמור במידה ונמצא מידע שלדעתכם לא הונגש כראוי, יש ליידע את מפעיל האתר לצורך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
הנגשת האתר מבוצעת ע"י חברת "נגיש בקליק" המתמחה בהנגשת אתרי אינטרנט.

הדין החל
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.
מפעיל האתר שומר על זכותו לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שימצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין.